std


所属模块:numpy

功能:标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。实例1:标准差

#!/usr/bin/python3
#code-python(3.6)
import numpy as np 
std = np.std([1,2,3,4]) #返回标准差
print (std)

亲自试一试函数说明

#函数中的参数的值均为默认的参数值

返回值说明

参数说明