median


所属模块:numpy

功能:矩阵的中位数实例1:矩阵的中位数

#!/usr/bin/python3
#code-python(3.6)
import numpy as np
a = np.array([[1,2],
       [3,4],
       [5,6]])
print(np.median(a)) #所有元素的中位数,3.5
print(np.median(a,0)) #每列的中位数,[3. 4.]
print(np.median(a,1)) #每行的中位数,[1.5 3.5 5.5]

亲自试一试函数说明

#函数中的参数的值均为默认的参数值

返回值说明

参数说明