column_stack


所属模块:numpy

功能:给矩阵添加一列实例1:给矩阵添加最后一列

#!/usr/bin/python3
#code-python(3.6)
import numpy as np
a = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])   #用二维列表创建二维数组
b = np.array([10,11,12])
c = np.column_stack((a,b)) #给矩阵a增加一列b
print(a)
print(b)
print(c)

亲自试一试函数说明

#函数中的参数的值均为默认的参数值

返回值说明

参数说明